Winkel

In Utero voor thuis op de bank óf met collega’s en cliënten – DVD

 31,00 incl. btw

Als je kiest voor In Utero 'voor thuis op de bank óf met collega’s en cliënten – DVD' dan bekijk je de film:

 • meerdere keren (onbeperkt aantal)
 • voor een onbeperkte periode
 • thuis of in je praktijk
 • met maximaal 20 personen per keer
 • via een dvd-speler

Als je kiest voor In Utero 'voor thuis op de bank óf met collega’s en cliënten – DVD' dan bekijk je de film:

Categorie:
Beschrijving
Onze algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarde Nuevi inzake de film ‘In Utero’

ARTIKEL 1 Definities

Content: audiovisueel materiaal, zoals films en trailers.

Dienst: het aanbieden van de film ‘In Utero’ via een platform dat het gebruikers mogelijk maakt digitale content te kunnen afnemen, na betaling en uitsluitend voor gebruik onder onderstaande Voorwaarden.

Gebruiker: de natuurlijke- of rechtspersoon persoon die via de website de aangeboden content via streaming of download verkrijgt.

Partijen: Nuevi en Gebruiker gezamenlijk.

Mollie: Het betalingssysteem waarmee de betalingen aan Nuevi voor de verleende dienst worden geïncasseerd.

Profiel: informatie over de Gebruiker, zoals voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht, (e-mail)adresgegevens.

Account: De persoonlijke registratie waarmee Gebruiker toegang tot de Dienst krijgt. Naast de gebruikersnaam en het wachtwoord bevat het Account het Profiel van de Gebruiker.

Transactie: het gezamenlijk besluit van Partijen tot het aangaan van een rechtsverhouding, waarbij Nuevi toezegt, met toepassing van de bepalingen opgenomen in deze Voorwaarden, toegang tot bepaalde Content te leveren tegen een door Gebruiker te verrichten tegenprestatie bestaande uit de betaling van de door Nuevi op haar website gepubliceerde kosten.

Nuevi: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nuevi B.V., statutair gevestigd aan de Papenstraat 22, te Deventer (KvK 66548632).

Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarde, die op de (rechts)verhouding van Partijen van toepassing zijn.

Website: de Website van de film In Utero, te vinden op https://inutero.info

ARTIKEL 2 Dienst
2.1 Er zijn vier soorten diensten te verkrijgen:

1) In Utero voor thuis op de bank óf met collega’s en cliënten – DVD; de film kan dan worden bekeken:

 • meerdere keren (onbeperkt aantal)
 • voor een onbeperkte periode
 • thuis of in een praktijk
 • met maximaal 20 personen per keer
 • via een dvd-speler

2) In Utero voor thuis op de bank óf met collega’s en cliënten – download; de film kan dan worden bekeken:

 • meerdere keren (onbeperkt aantal)
 • voor een onbeperkte periode
 • thuis of in een praktijk
 • met maximaal 20 personen per keer
 • op tablet of computer, die daarvoor een vrije schijf-/opslagruimte van ten minste 5,3 GB nodig heeft
 • na deze te hebben gedownload naar tablet of computer, waarvoor een redelijk functionerende internetverbinding nodig is

3) In Utero voor onderwijsinstellingen; de film kan dan worden bekeken:

 • meerdere keren (onbeperkt aantal)
 • voor een onbeperkte periode
 • binnen één onderwijsinstelling
 • vanaf een Blu-ray-schijfje met behulp van een Blu-ray-speler of computer, gekoppeld aan een smartboard of beamer

4) In Utero ‘voor vertoning op congressen, seminars, etc’; de film kan dan worden bekeken:

 • eenmalig
 • op een congres, symposium, openbare filmvoorstelling of vergelijkbaar evenement
 • vanaf een Blu-ray-schijfje met behulp van een Blu-ray-speler of computer, gekoppeld aan een beamer (geschikt voor zalen tot 100 personen) OF
 • vanaf een DCP (Digital Cinema Package)-unit met behulp van een professionele DCP player (geschikt voor zalen van elke grootte)

2.2. Voor de dienst 4 huurt u van Nuevi een informatiedrager; Blu-ray of DCP. Hiervoor gelden bijzondere voorwaarden en aanvullende diensten. Deze voorwaarden en diensten worden op verzoek toegezonden.
2.3. Voor alle diensten geldt onvoorwaardelijk artikel 8 van de Licentievoorwaarden

ARTIKEL 3 Account
3.1 Gebruiker zal zijn wachtwoord en gebruikersnaam strikt geheim houden en niet aan derden bekend maken. Elke Transactie die vanuit het Account wordt gedaan, wordt geacht door Gebruiker te zijn gedaan of met goedkeuring van Gebruiker. Misbruik en of oneigenlijk gebruik van het Account of het wachtwoord in combinatie met de gebruikersnaam komen voor rekening en risico van Gebruiker, tenzij dit gebruik aan Nuevi kan worden toegerekend.
3.2 Nuevi kan additionele voorschriften en instructies met betrekking tot onder meer het gebruik van de Dienst en het gebruik van Cadeaukaarten vaststellen. Deze additionele voorschriften en instructies worden op de Website geplaatst en kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden. Gebruiker wordt van deze wijzigingen op de hoogte gesteld in een nieuwsbrief en/of emailbericht. Gebruiker is gehouden om kennis te nemen van deze additionele voorschriften en instructies en deze zorgvuldig na te leven.
3.3 Op de verwerking van persoonsgegevens is het Privacy Statement van Nuevi van toepassing, zoals dat is gepubliceerd op de Website. Nuevi is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

ARTIKEL 4 De content
4.1 Nuevi behoudt zich het recht voor om het aanbod van Content te wijzigen.

ARTIKEL 5 Gebruik van de dienst en ontbindingsrecht gebruiker
5.1 Een Transactie tussen Gebruiker en Nuevi komt tot stand zodra Gebruiker zich heeft geregistreerd en aangeeft bepaalde geselecteerde films te willen streamen en /of downloaden door op de desbetreffende button te klikken. Het recht op toegang tot de Content ontstaat nadat Mollie de betaling hiervoor heeft ontvangen.

ARTIKEL 6 Gebruiksregels en technische vereisten ingeval van huur
6.1 Na totstandkoming van een Transactie waarbij Content wordt gestreamd en/of gedownload heeft de Gebruiker gedurende de op de Website aangegeven periode de tijd om de betreffende Content te bekijken.
6.2 Specifieke technische vereisten en beperkingen voor het ontvangen en het afspelen van de Content op de verschillende soorten Apparaten zijn opgenomen op de Website. Voor (bepaalde soorten) Content en Apparaten kunnen deze technische vereisten en beperkingen door de ontwikkeling van de techniek of vereisten van de licentiegevers van Nuevi wijzigen. Gebruiker dient de huidige vereisten en beperkingen zoals opgenomen op de Website te controleren alvorens tot een Transactie over te gaan.

ARTIKEL 7 Prijzen, betaling en condities
7.1 Alle door Nuevi gepubliceerde prijzen zijn in euro’s, inclusief het in Nederland geldende BTW-tarief, tenzij anders vermeld.
7.2 Nuevi behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen of promotionele aanbiedingen te verstrekken. Nadat een Transactie is voltooid, geldt de prijs die Nuevi vooraf heeft vastgesteld. Nuevi biedt geen terugbetaling in geval van een prijsverlaging of promotionele aanbieding nadat de Transactie is voltooid.
7.3 Voor iedere Transactie waarbij Nuevi Content beschikbaar stelt, dient gebruiker te betalen.
7.4 De verschillende betalingswijzen kunnen wijzigen. De meest recente mogelijkheden staan altijd vermeld op de Website.
7.5 Wanneer het voor Mollie niet mogelijk is om een betaling te incasseren, kan Nuevi geen dienst verlenen.
7.6 Gebruiker geeft Nuevi toestemming om via derden, alle handelingen te verrichten die nodig zijn om de betaling te laten plaatsvinden op de door de Gebruiker gekozen betaalwijze.
7.7 Nuevi maakt hierbij gebruik van het betaalsysteem van Mollie om betalingen te verwerken. Mollie heeft een vergunning als betaaldienstverlener van De Nederlandsche Bank N.V.

ARTIKEL 8 Licentie
8.1 Door zich te registreren voor een Dienst van Nuevi, komt er een Transactie tussen Gebruiker en Nuevi tot stand, waarbij na betaling Gebruiker met betrekking tot de Content een beperkte, non-exclusieve, niet overdraagbare, niet-sub-licenseerbare licentie krijgt om de Content conform de Voorwaarden, te bekijken.
8.2 Al het gebruik van de Content anders dan in de overeenkomst omschreven, waaronder maar niet beperkt tot enig commercieel of promotioneel gebruik, is niet toegestaan en wordt uitdrukkelijk voorbehouden aan de betreffende houder van de rechten op de Content.
8.3 Mede omdat Nuevi voor het aanbieden van de Content afhankelijk is van haar licentiegevers en ongeacht eventuele andersluidende bepalingen in deze Voorwaarden, behoudt Nuevi zich het recht voor om op ieder tijdstip (een deel van) de Content te wijzigen, op te schorten of te verwijderen. Nuevi noch de licentiegevers van Nuevi zullen aansprakelijk zijn jegens de Gebruiker of derden wanneer Nuevi van dat recht gebruik maakt. Voor zover mogelijk zal Nuevi de Gebruiker hierover vooraf informeren via een nieuwsbrief en/of emailbericht.
8.4 Het is Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan de Content openbaar te maken, anders dan in huiselijke kring, of voor eigen cliënten of anderen in staat te stellen deze openbaar te doen maken of de Content op enigerlei wijze te kopiëren, te verveelvoudigen en/of door te leveren aan derden.
8.5 Nuevi biedt tegen speciale tarieven aan Gebruiker de mogelijkheid om de content te gebruiken voor onderwijsdoeleinden en/of congressen en seminars. Zie hiervoor Artikel 2.1.
8.6 Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is het Gebruiker zonder medewerking van Nuevi niet toegestaan Content publiekelijk openbaar te maken of anderen in staat te stellen de Content publiekelijk openbaar te maken in openbare gelegenheden. Onder openbare gelegenheden wordt in ieder geval verstaan: i) iedere publiekelijk toegankelijke ruimte, ii) elke ruimte waarvoor een toegangsprijs wordt gevraagd, iii) horeca gelegenheden, iv) gemeenschappelijke ruimtes van hotels, ziekenhuizen, bejaardenhuizen, scholen, kantoren, overheidsinstellingen en studentenhuizen.
8.7 Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is het Gebruiker niet toegestaan om de Dienst te gebruiken buiten België en Nederland, behalve tijdens een tijdelijk verblijf (zoals vakantie).
8.8 Gebruiker is gehouden om ten aanzien van de Content steeds in overeenstemming te handelen met de Voorwaarden en de geldende wettelijke regels, waaronder maar niet beperkt tot regels ten aanzien van intellectuele eigendom. Indien geconstateerd wordt dat Gebruiker in strijd met de Voorwaarden en/of de geldende wettelijke regels handelt, en/of Content openbaar maakt, verveelvoudigt, ter beschikking stelt aan derden, en/of distribueert, zal aangifte bij de politie worden gedaan en zullen alle kosten en schade, waaronder maar niet beperkt tot immateriële en materiële schade op Gebruiker worden verhaald. Gebruiker zal tevens worden uitgesloten van ieder gebruik van de Dienst.

ARTIKEL 9 Intellectuele en industriële eigendomsrechten
9.1 Alle (intellectuele eigendoms-) rechten die rusten op of voortvloeien uit (de inhoud van) (onderdelen van) de Dienst en de Website – met inbegrip van doch niet beperkt tot afbeeldingen, gebruikersinterfaces, audio- en videoclips, de Content, redactionele inhoud en de scripts en software die worden gebruikt om de Dienst uit te voeren – berusten bij Nuevi en/of de licentiegevers van Nuevi. Gebruiker mag de Dienst en de Website op geen enkele wijze gebruiken, anders dan voor gebruik van de Content in overeenstemming met deze Voorwaarden. Geen enkel deel van de Content mag in enigerlei vorm of op enigerlei wijze worden gereproduceerd, behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan in deze Voorwaarden.
9.2 Nuevi verklaart dat zij van rechthebbenden op de Content de nodige toestemming heeft verkregen om aan Gebruiker de in artikel 8 omschreven licentie te verlenen.
9.3 Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat door middel van een Transactie of anderszins intellectuele eigendomsrechten van Nuevi of haar licentiegevers overgaan op Gebruiker. Alle door Gebruiker opgevraagde Content blijft uitdrukkelijk eigendom van Nuevi of haar leveranciers/licentiegevers.
9.4 De Content bevat technische beveiligingen, aangebracht door Nuevi en/of haar licentiegevers, om de Content te beschermen en het gebruik van de Content te beperken in overeenstemming met de Voorwaarden. Het is Gebruiker derhalve uitdrukkelijk niet toegestaan om:

 • de Content en/of een deel daarvan en/of het computerbestand waarmee de Content aan Gebruiker wordt aangeboden te kopiëren, aan te bieden, te verspreiden, te verkopen, te verhuren, over te dragen, te (sub)licenseren, te distribueren, ter beschikking te stellen aan derden of derden toegang te verlenen tot (delen van) de Content door het verstrekken van daartoe benodigde gegevens;
 • te (proberen om) de versleuteling en/of de beveiliging van de (doorvoer van) de Content en/of het computerbestand en/of de software waarmee de Content aan Gebruiker wordt aangeboden of via welke de Content wordt afgespeeld te omzeilen of te kraken, dan wel enig door of namens Nuevi aangebrachte technische voorzieningen te omzeilen;
 • de Content aan te passen, veranderen, vertalen, of afgeleide werken van de Content te vervaardigen;
 • het bestand waarmee de Content aan Gebruiker wordt aangeboden te de-compileren, kopiëren, verveelvoudigen of aan te passen om achter de beginspecificaties van het systeem en/of de ontwerpspecificaties te komen, of anderszins het bestand dusdanig te bewerken dat een voor personen leesbare code ontstaat;
 • de Content en/of het bestand waarmee de Content aangeboden wordt aan Gebruiker te verveelvoudigen of te “branden” op een fysieke drager, zoals, maar niet beperkt tot CD’s, DVD’s, Blu-ray, USB-sticks etc., of welke andere in te toekomst te ontwikkelen fysieke dragers.

ARTIKEL 10 Aansprakelijkheid
10.1 Nuevi sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen (waaronder begrepen directe en indirecte schade) die in enig opzicht verband houden met het gebruik van de Dienst en Website of de onbereikbaarheid daarvan, waaronder begrepen doch niet beperkt tot storingen, onderbrekingen, onvolledige informatie of fouten, behoudens wanneer deze het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Nuevi. Nuevi verleent geen garanties en aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van het niet kunnen afspelen van Content indien zulks het gevolg is van ontoereikende functionaliteit en/of storingen van de apparatuur of de internetverbinding van Gebruiker. De minimale functionaliteiten en vereisten voor het afspelen van Content, zijn weergegeven op de Website. In geen geval zullen licentiegevers van Nuevi aansprakelijk zijn voor het niet kunnen afspelen van de Content om welke reden dan ook.
10.2 Nuevi kan niet garanderen dat de Content voldoet aan de inhoudelijke verwachtingen die Gebruikers ten aanzien van die Content kunnen hebben op grond van marketing uitingen zoals trailers, synopsis etc. In geen geval zullen Nuevi en/of haar licentiegevers aansprakelijk zijn voor het feit dat Content niet voldoet aan de inhoudelijk verwachtingen ten aanzien van deze Content.
10.3 Ieder aanbod van Nuevi, waaronder maar niet beperkt tot het aanbod Content beschikbaar te stellen, via de Dienst, op haar Website of anderszins, is vrijblijvend. Zie tevens hetgeen is vermeld onder artikel 4.1.
10.4 Gebruiker is aansprakelijk voor schade geleden door Nuevi ten gevolge van gebruik van Content in strijd met het bepaalde in deze Voorwaarden.
10.5 Nuevi is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden, waaronder tekortkomingen van Mollie B.V., de partij die de betalingen in verband met de Transactie verwerkt, tenzij zij bij de selectie van deze derden niet de nodige zorgvuldigheid heeft betracht en de geleden schade te wijten is aan grove nalatigheid of opzet van de zijde van Nuevi.
10.6 Onverminderd hetgeen bepaald in dit artikel dient Gebruiker eventuele klachten of vermeende aanspraken ten allen tijde binnen 24 uur na constatering, of in ieder geval zo snel mogelijk, schriftelijk kenbaar te maken aan de Klantenservice. Indien en voor zover Nuevi op welke grond ook jegens Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enige door Gebruiker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van de vergoeding die Nuevi voor het verlenen van haar Dienst van Gebruiker heeft ontvangen of zou hebben ontvangen.

ARTIKEL 11 Overmacht
11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Nuevi in geval van overmacht het recht, om naar eigen keuze, de uitvoering van de Dienst op te schorten, dan wel de overeenkomst inhoudende de Transactie zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder dat Nuevi gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Nuevi kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

ARTIKEL 12 Beëindiging
12.1 Wanneer Gebruiker zich niet aan de bepalingen van deze Voorwaarden houdt, of Nuevi het aannemelijk acht dat Gebruiker zich daar niet aan houdt, heeft Nuevi het recht om geheel naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving: (1) de Transactie te annuleren, en/of (2) de licentie als genoemd in artikel 8 te doen beëindigen; en/of (3) de toegang tot de Dienst (of een deel daarvan) onmogelijk te maken.
12.2 Nuevi behoudt zich het recht voor om op ieder tijdstip de Transactie of de Dienst (of een deel daarvan) te wijzigen, op te schorten of te beëindigen met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid jegens Gebruiker of derden. Voor zover mogelijk zal Nuevi Gebruiker vooraf informeren over een wijziging, opschorting of stopzetting van de Transactie of de Dienst.

ARTIKEL 13 Toepasselijkheid voorwaarden
13.1 Deze Voorwaarden zijn, bij uitsluiting van andere (algemene) voorwaarden, van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Gebruiker en Nuevi ten aanzien van de Dienst, Transacties inbegrepen.
13.2 Door gebruik te maken van de Dienst, door, onder meer maar niet beperkt tot, het aangaan van een Transactie of het registreren op de Website aanvaardt Gebruiker de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.
13.3 Nuevi behoudt zich het recht voor, om van tijd tot tijd, wijzigingen aan te brengen in deze Voorwaarden. De meest actuele versie van de Voorwaarden kan altijd op de Website geraadpleegd worden.
13.4 De nietigheid van enige bepaling van deze Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden niet aan.

ARTIKEL 14 Toepasselijk recht en forumkeuze
14.1 Op deze Voorwaarden en de Overeenkomst tussen Gebruiker en Nuevi is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Zwolle.